Υπηρεσίες

Ελεγκτικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Έλεγχος για ειδικούς σκοπούς
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες
 • Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Τήρηση βιβλίων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων

 • Ίδρυση Εταιρειών
 • Εγγραφή συνεταιρισμών και υποκαταστημάτων (Branches)
 • Ετοιμοπαράδοτες εγγεγραμμένες εταιρείες (“Shelf Companies”)
 • Παροχή ενεπιστευμένων μετόχων και διευθυντών (Nominee Services)
 • Εγγεγραμμένο γραφείο
 • Ελεγκτικές και Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρείας
 • Διεθνής Φορολογικός Προγραμματισμός – Διακρατικές Συμβάσεις αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου και …
 • Διεκδίκηση Φορολογικών Απαλλαγών
 • Πιστοποιητικά Εκκαθάρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων
 • Άδεια παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς
 • Νομικές υπηρεσίες και μεταφράσεις εγγράφων
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φυσικών Προσώπων:
  • Δηλώσεις Εισοδήματος
  • Περιουσιακές Καταστάσεις
  • Φορολογικός προγραμματισμός και συμβουλές
 • Νομικών Προσώπων:
  • Φορολογικός Προγραμματισμός
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός
  • Διεθνής Φορολογία
 • Αντιπροσώπευση με τις Φορολογικές Αρχές
 • Συμβουλές και προγραμματισμός για:
  • Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών
  • Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Υπηρεσίες Εφόρου Εταιρειών

 • Εγγραφή Εταιρειών
 • Εγγραφή Συνεταιρισμών
 • Συμπλήρωση και υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων
 • Υπηρεσίες Γραμματέα Εταιρειών
 • Εγγραφή Ταμείου Προνοίας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρείας

 • Επιχειρηματικές Συμβουλές Και Προσχεδιασμός
 • Προσχεδιασμός και Προϋπολογισμός
 • Διαχείριση Ταμειακής Ροής
 • Εξειδικευμένες Μελέτες
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιρειών
 • Αξιολόγηση Επιχείρησης
 • Οικονομικός προγραμματισμός διά Δημοσιοποίηση
 • Επανασχεδιασμός επιχείρησης
 • Επιλογή προσωπικού και πρόσληψη
 • Εκτίμηση και Επιλογή Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων
Scroll to Top