Ελεγκτικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

Ο οίκος μας έχει περιλάβει σαν αναπόσπαστο μέρος ενός ελέγχου και την παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Συμβουλές που απορρέουν από κάθε φάση της διεξαγωγής του ελέγχου μας. Αυτό αποτελεί το εχέγγυο για την άμεση κοινοποίηση στον πελάτη των ανεκτίμητων παρατηρήσεων που προκύπτουν. Παρατηρήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της επικερδότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Οι συνέταιροι και το προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένοι να παρέχουν τις λογιστικές και ελεγκτικές μας υπηρεσίες με την ταυτόχρονη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο οίκος μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Έλεγχος για ειδικούς σκοπούς
  • Τεχνοοικονομικές έρευνες
  • Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων και περιοδική εκτύπωση οικονομικών καταστάσεων
  • Τήρηση βιβλίων για σκοπούς ΦΠΑ
  • Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Μηχανογράφηση Λογιστηρίου
Scroll to Top