Φορολογικές Υπηρεσίες

Συντελεστές Φόρου δια το έτος 2007

Εταιρικός φόρος  – 10% επι των κερδών

Φυσικά πρόσωπα

ΛΚ0           – 10,000       0%

ΛΚ10,001 – 15,000     20%

ΛΚ15,001 –  20,000     25%

ΛΚ20,001 –  και άνω  30%

Scroll to Top