Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγορας Κυπρου

Την προσοχή των εποπτευόμενων οργανισμών για την είσπραξη μετρητών πέραν των €10 χιλ. επισύρει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Με εγκύκλιό της, η ΕΚ ενημερώνει τους εποπτευόμενους οργανισμούς ότι σύμφωνα με το άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10 χιλ. ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή και αντίκες, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο νόμο με τον τροποποιητικό νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή και αντίκες, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10 χιλ. ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.

Scroll to Top