Επιβαρύνσεις απο το έτος 2019 δια επιχειρήσεις και εργαζόμενους:

Επιβαρύνσεις απο το έτος 2019 δια επιχειρήσεις και εργαζόμενους:
 
 
1. Με βάση το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 1/1/2019 αυξάνονται οι εισφορές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργοδοτούμενους τους κατά 0.5% επί του ολικού μισθού. Το ποσοστό συνεισφοράς του εργοδότη και το ποσοστό αποκοπής του μισθωτού θα ανέλθει στο 8.30% έκαστος.
 
2. Με βάση το Νόμο για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), από 1/3/2019 (1η φάση εφαρμογής ΓεΣΥ – εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας) οι εργοδότες θα αρχίσουν να καταβάλλουν εισφορές ύψους 1.85% και οι μισθωτοί 1.70% επί του ολικού μισθού, καθώς επίσης και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα καταβάλλουν το ποσοστό του 2.55% επί των ασφαλιστέων εισοδημάτων τους.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ειμαστε πάντοτε στην διάθεση σας.
Scroll to Top